SAĞLIK YATIRIMLARI VE MEDİKAL HİZMETLER

BEYLER SAĞLIK, Ulusal ve Uluslararası birçok sağlık tesisinin projelendirilmesi, kuruluşu ve işletilmesi dahil olmak üzere anahtar teslimi hastane yapımı ve işletilmesi süreçlerini yönetmektedir. Uzun soluklu deneyimlerin yol gösterdiği ve konularında uzman olan profesyonel çalışma anlayışına sahip ekiplerden oluşan BEYLER SAĞLIK, 2010 yılından sonra Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı İdaresi tarafından uygulamaya konan ve ihaleleri yapılmaya devam eden PPP (Kamu Özel Ortaklığı) diğer adıyla Şehir Hastanelerine projelendirilmesinden başlayarak, işletme dahil tüm süreçleri de içine alan Danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

BEYLER SAĞLIK, Anahtar teslimi hastane projeleri yapmakta, bunun yanında Sağlık sektöründeki kurumlara ve sağlık kuruluşlarına sağlık danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu alandaki hizmetler özet olarak aşağıda belirtilen temel noktaları içermektedir.

 

 1. Uluslararası alanda sağlık tesisleri yapmak, sağlık tesislerini işletmek, gereksinimi olan sağlık tesislerine medikal cihaz, ekipman, demirbaş ve sarf malzemeleri sağlamak
 2. Sağlık projelerine danışmanlık yapmak ve projeleri uygulamaya koymak. Mimari projeden başlayarak, İşletme aşamasını da içine alan, Anahtar teslimi hastane kurulumu ve işletilmesi danışmanlığı yapmak.
 3. Sağlık işletmesinde kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerini belirlenmek ve alımını sağlamak
 4. Sağlık işletmesine özgün organizasyon şemalarını oluşturmak, iş akış şemalarını ve prosedürleri oluşturmak, işleyişte çıkabilecek olası sorunlarla ilgili çözümleri belirlemek ve uygulamaya koymak
 5. Sağlık kuruluşunun uluslararası standartlarda hizmet kalitesine ulaşması için rehberlik yapmak
 6. Anahtar Teslimi Danışmanlık Hizmeti vermek

 

A- PROJELENDİRME VE KURULUŞ 

1. Kurulması düşünülen Sağlık işletmesinin bölgesel analizinin yapılması

2. Sağlık işletmesinin işletme formatının ve hizmet birimlerinin belirlenmesi

3. Hastane binası mimari projesinin Uluslararası normlara ve yerel prosedürlere uygun olarak çiziminin sağlanması

4. Sağlık işletmesi kurulabilmesi için gerekli olan yerel ve genel izinlerin alınması konusunda ve izlenecek prosedürler konusunda yol gösterici olunması

5.Yapılan mimarı projeye uygun olarak inşaatın yapımının sağlanması

6. Hastane binası inşaatının yapımı sırasında ilgili inşaat firmasına yardımcı olunması ve yapılan imalatların şartnameye uygunluğunun denetlenmesi.

7. Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleriyle ilişkilerin doğru kurulmasını koordine etmek ve bu ilişkileri sürdürmek 

8. Özellikli bölümlerde kullanılacak olan malzemelerin uluslararası standartlara göre seçiminin yapılması ve kurulumlarının denetlenmesi

 

B- FİZİBİLİTE HAZIRLANMASI

 

 1. Sağlık işletmesinin belirlenen formatına uygun kuruluş ve işletme fizibilitelerinin hazırlanması
 2. Sağlık işletmesinin kuruluşu için gerekli olan ön araştırma, mimari proje, inşaat maliyetleri, altyapı, gaz sistemleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma maliyetlerinin çıkarılması
 3. Sağlık işletmesinde kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerinin belirlenmesi
 4. Sağlık işletmesinin kuruluş maliyetlerinin ayrıntılı dökümünün yapılması
 5. Sağlık işletmesinin işletme maliyetlerinin belirlenmesi ve ayrıntılı olarak raporlanması
 6. Sağlık işletmesinde istihdam edilmesi gereken norm kadro ve geliştirilmesi gereken birimlere özgün işgören maliyetlerinin çıkarılması
 7. Sağlık işletmesinin rutin maliyetlerinin ve belirli kriterlere bağlı maliyetlerinin analiz edilerek hesaplanması ve bunlarla ilgili gider tablolarının oluşturulması
 8. Sağlık işletmesinin gelir kalemlerinin belirlenmesi ve bu kalemlerin işletmeye aktaracağı gelirlerin analiz edilerek hesaplarının çıkarılması ve bunlara ait özgün tabloların oluşturulması
 9. Sağlık işletmesinin dönemsel, yıllık ve on yıllık projeksiyonlarla işletme giderlerinin ve işletme gelirlerinin tahmin hesaplarının yapılması ve istatistiksel olarak doğruluğunun anlamlandırılması

 

C- TIBBİ CİHAZ GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİ VE ALIM YAPILMASI

 Hastane de kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerinin yapılması, tüm birimler için cihaz yerleşim planlarının (Room&Room) yapılarak, cihaz ve ekipman gereksinimlerinin eksiksiz belirlenmesi, tıbbi cihazların ve ekipmanların seçiminin yapılarak, uygun koşullarda en iyi kalitede cihaz alımının sağlanması.

                                              

D- İŞLETME DANIŞMANLIĞI

 

 1. İşletmenin, işleyişi sırasında çıkabilecek olası risk hesapları ve öngörülerin yapılması, bu konularda İşletme Yönetiminin bilgilendirilmesinin sağlanması  
 2. Hastane yatak kapasitesinin bölümlere göre dağıtımının yapılması, yoğun bakımlar ve ameliyathanelerin planlanması 
 3. İşletmenin, işleyişi sırasında çıkabilecek olası risk hesapları ve öngörülerin yapılması, bu konularda İşletme Yönetiminin bilgilendirilmesinin sağlanması 
 4. Kalite standartlarının oluşturulması ve Hastanenin bu standartlara uygun olarak çalışmasının sağlanması 
 5. Hastaneye özgü organizasyon şemasının oluşturulması 
 6. Hastane iş akış şemalarının ve prosedürlerin oluşturulması 
 7. Çekirdek kadro eğitimiyle birlikte hekimlerin ve diğer işgörenlerin işe alımlarının yapılarak, görevlerine uygun eğitimlerinin sağlanması 
 8. İşgörenlerin sisteme katılımını ve geliştirilmesini teşvik eden ortamın oluşturulması için gerekli düzenlemeler konusunda rehberlik edilmesi 
 9. İşletmenin yasal prosedürlere uygun hale getirilmesi için gerekli yapılanma konusunda yol gösterilmesi 
 10. İşletmede yapılabilecek yeni yatırım planlarının fizibilitelerinin çıkarılarak önceliklerin belirlenmesi 
 11. SGK ve benzeri kurumlara gönderilen faturaların mevzuata uygun şekilde hazırlanmalarının sağlanması
 12. Hastanenin uluslararası standartlara ulaşabilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve yol gösterilmesi

 

E- ANAHTAR TESLİMİ HİZMET VERİLMESİ

            Yukarıda belirtilen tüm hizmetlerin birlikte verilmesi sürecidir. Sağlık İşletmesi açılmasına karar verilmesi sürecinden başlayarak, tüm süreçleri ve hizmetleri içine alır.

  

F- PPP (KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI) ŞEHİR HASTANELERİ PROJELERİNDE DANIŞMANLIK

 PPP Projelerinde diğer hastanelerden biraz daha farklı işleyiş ve organizasyonlar mevcuttur. PPP Şehir Hastanelerinde projelendirmeden başlayarak, hastane binalarının uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulması, verilecek tüm hizmetlerin (P1-P2) planlanması ve yöntemlerinin belirlenmesi, iş akışlarının çözümlenmesi, tüm hizmetlerin uygulamaya konması ve hastanenin işletilmesi süreçlerini de içine alan uzun ve geniş kapsamlı bir Danışmanlık süreci mevcuttur.

            Tüm hastanelerde olması gerektiği gibi PPP Şehir Hastanelerinde de, İnsan sağlığı öncelikli projeler yapılması için çaba gösterilmektedir. Hasta ve çalışan odaklı hastane binaları ve birimleri yapılması bu projelerde de ilk önceliğimizdir.

              PPP Şehir Hastaneleri, birçok hastanenin bir araya gelmesiyle oluşmuş Sağlık Kampüsleri olarak değerlendirilebilir. Her hastanenin ayrı bir fonksiyonu olmakla birlikte, birçok ortak kullanım alanları da mevcuttur. 

             PPP Şehir Hastanelerinin Uluslararası standartlara uygun olarak projelendirilmesi, Türkiye de yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Kalite Standartlarına uyumlu olarak tüm birimlerin planlanması gerekmektedir.

            PPP Şehir Hastanelerinin projelendirilmesi aşamasında uluslararası standartlar yol gösterici ve belirleyici olmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye de yayımlanmış ve yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik, genelge ve benzeri tüm dokümanlar yardımcı unsurlar olarak projenin oluşumunda yer almaktadır. 

            PPP Şehir Hastanelerinin tüm birimlerinin uluslararası mimari standartlara uygunluğu denetlenirken aynı zamanda, iş akışlarının kurgulanması da sağlanmaktadır. Hastaneye gelen hastaların işlemlerinin en kısa zamanda en az mesafe de çözülebilmesine olanak sağlayacak çözümler üzerinde çalışılarak, bu konuda en iyi çözüm belirlenerek projeye yansıtılmaktadır.

            PPP Şehir Hastanelerinde teknik hizmetlerin ve aşağıda belirtilen tüm destek hizmetlerinin ve tıbbi hizmetlerin aksamadan yürüyebilmesi için de tüm iş akışları kurgulanarak, bu hizmetlerin en kısa zamanda, en doğru şekilde, en az hataya yol açabilecek işletme senaryolarıyla planlanması yapılmaktadır.

            PPP Şehir Hastanelerinde sunulacak destek hizmetleri ve tıbbi hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetlerle ilgili tüm iş akışları ve denetimler tarafımızdan yapılacaktır.

 

 1. GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
 2. LABORATUVAR HİZMETLERİ
 3. STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMETLERİ
 4. REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
 5. HBYS HİZMETLERİ
 6. DİĞER TIBBİ DESTEK HİZMETLERİ
 7. HASTA YÖNLENDİRME VE REFAKAT HİZMETLERİ
 8. YEMEK HİZMETLERİ
 9. ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ
 10. GÜVENLİK HİZMETLERİ
 11. ATIK HİZMETLERİ
 12. BİNA VE ARAZİ HİZMETLERİ
 13. İLAÇLAMA HİZMETLERİ
 14. OLAĞANÜSTÜ BAKIM ONARIM HİZMETLERİ
 15. OTOPARK HİZMETLERİ
 16. MEFRUŞAT HİZMETLERİ
 17. YER BAHÇE HİZMETLERİ
 18. MALZEME YÖNETİMİ HİZMETLERİ
 19. ORTAK HİZMETLER

 

            Yukarıda belirtilen tüm hizmetlerin iş akışları kurgulanarak, HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden entegrasyonlarının sağlanması gerekmektedir. Tüm hizmetlerin ihale ekinde (Ek-14) belirtilmiş olan koşullara göre sürdürülebilir olması ve tüm ihale koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

SOP (standart operating procedure), SLA (service level agrement) gibi tüm parametreler ve prosedürler, tüm hizmet kalemleri için değerlendirilerek, EK 14 Hizmet Şartları da dikkate alınarak iş akışları kurgulanacaktır.

Hastane iş akışlarının kurgulanması ve tüm hizmet birimlerinin entegrasyonun sağlanması hedefe ulaşılmasında en önemli noktayı oluşturmaktadır. Beyler Danışmalık bu entegrasyonun sağlanmasını, sürdürülebilir olmasını ve süreçlerin denetlenmesini de içine alan danışmanlık hizmetini verecektir.

Bu süreçte, tüm hizmet kalemleriyle ilgili iş akışları HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden koordine edilerek, hem işler, hem sürdürülebilir, hem denetlenebilir hale getirilecektir.

Deneyimlerimizden ve ilişkilerimizden yararlanmak istermisiniz.